Fizz Buzz

2 分钟读完

412. Fizz Buzz (Easy)

写一个程序,输出从 1 到 n 数字的字符串表示。

1. 如果 是3的倍数,输出“Fizz”;

2. 如果 是5的倍数,输出“Buzz”;

3.如果 同时是3和5的倍数,输出 “FizzBuzz”。

示例:

n = 15,

返回:
[
  "1",
  "2",
  "Fizz",
  "4",
  "Buzz",
  "Fizz",
  "7",
  "8",
  "Fizz",
  "Buzz",
  "11",
  "Fizz",
  "13",
  "14",
  "FizzBuzz"
]

相关话题

[数学] [字符串] [模拟]


解法