K 和数对的最大数目

1679. K 和数对的最大数目 (Medium)

给你一个整数数组 nums 和一个整数 k

每一步操作中,你需要从数组中选出和为 k 的两个整数,并将它们移出数组。

返回你可以对数组执行的最大操作数。

 

示例 1:

输入:nums = [1,2,3,4], k = 5
输出:2
解释:开始时 nums = [1,2,3,4]:
- 移出 1 和 4 ,之后 nums = [2,3]
- 移出 2 和 3 ,之后 nums = []
不再有和为 5 的数对,因此最多执行 2 次操作。

示例 2:

输入:nums = [3,1,3,4,3], k = 6
输出:1
解释:开始时 nums = [3,1,3,4,3]:
- 移出前两个 3 ,之后nums = [1,4,3]
不再有和为 6 的数对,因此最多执行 1 次操作。

 

提示:

  • 1 <= nums.length <= 105
  • 1 <= nums[i] <= 109
  • 1 <= k <= 109

相关话题

[哈希表]


解法