N叉树的层序遍历

429. N叉树的层序遍历 (Medium)

给定一个 N 叉树,返回其节点值的层序遍历。 (即从左到右,逐层遍历)。

例如,给定一个 3叉树 :

 

 

返回其层序遍历:

[
   [1],
   [3,2,4],
   [5,6]
]

 

说明:

 1. 树的深度不会超过 1000
 2. 树的节点总数不会超过 5000

相关话题

[] [广度优先搜索]

相似题目

 1. 二叉树的层序遍历 (Medium)
 2. N叉树的前序遍历 (Easy)
 3. N叉树的后序遍历 (Easy)

解法