第 N 个神奇数字

878. 第 N 个神奇数字 (Hard)

如果正整数可以被 A 或 B 整除,那么它是神奇的。

返回第 N 个神奇数字。由于答案可能非常大,返回它模 10^9 + 7 的结果

 

示例 1:

输入:N = 1, A = 2, B = 3
输出:2

示例 2:

输入:N = 4, A = 2, B = 3
输出:6

示例 3:

输入:N = 5, A = 2, B = 4
输出:10

示例 4:

输入:N = 3, A = 6, B = 4
输出:8

 

提示:

  1. 1 <= N <= 10^9
  2. 2 <= A <= 40000
  3. 2 <= B <= 40000

相关话题

[数学] [二分查找]


解法