DI 序列的有效排列

903. DI 序列的有效排列 (Hard)

我们给出 S,一个源于 {'D', 'I'} 的长度为 n 的字符串 。(这些字母代表 “减少” 和 “增加”。)
有效排列 是对整数 {0, 1, ..., n} 的一个排列 P[0], P[1], ..., P[n],使得对所有的 i

  • 如果 S[i] == 'D',那么 P[i] > P[i+1],以及;
  • 如果 S[i] == 'I',那么 P[i] < P[i+1]

有多少个有效排列?因为答案可能很大,所以请返回你的答案模 10^9 + 7.

 

示例:

输入:"DID"
输出:5
解释:
(0, 1, 2, 3) 的五个有效排列是:
(1, 0, 3, 2)
(2, 0, 3, 1)
(2, 1, 3, 0)
(3, 0, 2, 1)
(3, 1, 2, 0)

 

提示:

  1. 1 <= S.length <= 200
  2. S 仅由集合 {'D', 'I'} 中的字符组成。

 

相关话题

[动态规划]


解法